Paper Information


Title ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ 《 ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠢ ᠢᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ
Creator ᠳ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠷᠲᠤᠨ; 《 ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠠᠢ ᠢᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ
Abstract 《 ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠢ ᠢᠤᠢ ᠪᠢᠠᠢᠭ 》 ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠾᠦ᠋ᠸᠸ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠸ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn