Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ-《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ᠂ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠨᠣᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨᠪᠦᠲᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn