Paper Information


Title ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠡᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠭᠤᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2017ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ᠃
Keyword ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠯᠤᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ 《 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠡᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂《ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠡᠢᠲ᠋ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠹᠤᠷᠮᠠᠨᠲ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠹᠤᠷᠮᠠᠨᠲ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn