Paper Information


Title PAS ᠵᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ;PAS; ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ PASᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪ ᠠᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠤ ᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠮ 1.5ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠵ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn