Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ ᠠ; ᠮᠦᠷᠡᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠠᠲᠠᠯᠲᠠ; ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠡᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn