Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠶ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠵᠯᠲᠡ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ; ᠪᠡᠶ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠶ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ
Abstract ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠬᠦᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠶ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨᠪᠡᠶ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠶ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠶ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠲᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠲᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn