Paper Information


Title ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ-ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨ᠋ᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠮᠠ; ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ; 《ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ-ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠱᠠᠨᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠲᠦᠩᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠯᠤᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠦᠯᠳᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 《 ᠦᠯᠵᠡᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ-ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠯᠠᠪᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn