Paper Information


Title 《 ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠷᠠᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
Keyword ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ; 《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》; ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠬᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠢᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠡᠨᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠦᠡᠨᠡ ᠪ ᠠᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn