Paper Information


Title ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢ
Keyword ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2017ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ᠃
Abstract ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠤᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ.᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠢᠲᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠢᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠱᠤᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠯᠢᠥᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn