Paper Information


Title ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ( ᠨᠢᠭᠡ)
Creator ᠮᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠤ; ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ《 ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨᠲ ᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠬᠠᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠡᠪᠴᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ 《ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠩ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠬᠠᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn