Paper Information


Title ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠯ- ᠪᠢᠩ ᠰᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠤᠩᠳᠤᠢ ᠶ ᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠺᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ; ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠲᠠ
Keyword ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ; 《 ᠤᠳᠤᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ》;《 ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠂ ᠰᠢᠪᠭᠤ》; ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ᠃ ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃.
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn