Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ
Keyword ᠲᠦᠷᠦᠭ; ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ
Abstract ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ᠂ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠬᠦᠨᠵᠢᠭᠡᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn