Paper Information


Title ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ
Keyword ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠷᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠰ ᠼᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn