Paper Information


Title ᠽᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ《 ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ
Keyword ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ;ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract 《 ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠪᠤᠯ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ 17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 90ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 4 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠ 1ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ 《 ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠡᠭᠡ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn