Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ
Creator ᠨᠠᠬᠢᠶ ᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ᠋; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠯ; ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯ
Abstract ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 80ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠨᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn