Paper Information


Title ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠾᠠᠢᠥ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠴᠢᠭ》;ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ; ᠴᠠᠭ; ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 》 ᠢ 19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn