Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠤᠯᠰ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ-ᠳ᠂ᠲᠠᠶᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠨ᠂ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠲᠤ
Keyword 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》; ᠳ ᠲᠠᠶᠠ; ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢᠢᠴᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠷᠤᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰᠲᠢ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠥ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠳ᠂ ᠲᠠᠶᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠦᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠬᠦᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠴᠷᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn