Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》; ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ; 《 ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ》
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠨᠣᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷ》᠂《 ᠦᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ》᠂《ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠠᠢᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ》 ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠠᠨ《ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ》 ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠰᠣᠨᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠰᠠᠢᠲᠤ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠵᠦᠭ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢᠰᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ ᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn