Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 50ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 60ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ᠂ ᠷᠤᠮᠠᠨ᠂ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠡᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠪ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ᠂ ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ᠴ᠂ᠲᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠴ᠂ᠯᠤᠳᠢᠳᠤᠢᠳᠠᠮᠪᠠ᠃ ᠮ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠮᠪᠠ᠃ ᠳ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠴᠤᠢᠵᠢ᠂ ᠨ᠂ ᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn