Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ
Creator ᠦᠷᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ; ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ; ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ ᠠ; ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠠᠯ ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠵᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn