Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠌
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ; 《ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》; ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠴᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠪᠤᠶᠤ 《 ᠴᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠲᠤᠤᠯᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ 《 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ 《 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠴᠣᠭᠤᠷᠴᠢ》᠂《ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ》᠂《ᠮᠠᠩᠭᠤᠰᠴᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ 《 ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠨᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ᠂ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠭᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠠ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn