Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ-《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ  ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠨᠡ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠦᠵᠢᠨ
Keyword 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨᠵᠢᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ᠂ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠡᠴᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》ᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠡᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠰᠠᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠪᠴᠤᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》ᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠂ 《ᠵᠠᠩᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠭᠤᠢᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn