Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠴᠢ ᠢᠤᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》;ᠲᠦᠪᠡᠳ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠬᠠᠷᠢᠴᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn