Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Creator ᠬᠠᠰᠭ᠋ᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ; ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠳ ᠴᠢᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠣᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn