Paper Information


Title ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠢ 《 ᠨᠢᠷᠸᠠᠨ》ᠳ᠋ᠤ ᠡᠰᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ; ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ; ᠨᠢᠷᠸᠠᠨ
Abstract ᠪᠤᠳᠳᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠨᠢᠭᠲᠠᠬᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭ ᠡᠴᠢᠠᠨᠷ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠷᠸᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠭᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn