Paper Information


Title 17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ ᠳ᠋ᠤ᠎ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠯ》; 17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ; ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Abstract 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ 17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠷᠠᠪᠵᠤᠩ᠂ ᠵᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn