Paper Information


Title ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ -ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ;ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠢᠠᠮᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃《 ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ》《ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ》 ᠪᠠ《 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ᠂ ᠠ‍᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ᠂ ᠪ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠂ ᠬᠠ᠊᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠦᠦᠦᠭᠡᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn