Paper Information


Title 《 ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠡᠭᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠦ᠋ᠰᠢ
Keyword 《 ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ; ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ
Abstract 《 ᠲᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃《 ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠼᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠤᠭ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ 47ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ(1708)ᠤ《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠵᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠡᠭᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠡᠴᠠᠭ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ.
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn