Paper Information


Title ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠪᠤᠭᠴᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ;ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠭᠦᠴᠡᠯ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ
Abstract ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠴᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠠᠡᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn