Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ
Creator ᠦᠷᠯᠦᠭ
Keyword ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠴᠢᠬᠤᠯ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠲᠦᠯ᠂ ᠵᠦᠩ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠂᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ ᠰᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ; ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn