Paper Information


Title ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠳᠢᠶᠠ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠭᠦᡀᠧᠾᠦ ᠩᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠢᠳᠢᠶᠠ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ; ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ; ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠳᠢᠶᠠ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠱᠠᠯᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠳᠢᠶᠠ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn