Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠭᠤ ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠣᠴᠢ
Keyword ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳᠳ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ; ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂17-18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn