Paper Information


Title ᠨᠠᠢᠵᠢ ᠲᠤᠢᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ 《 ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠰᠤᠵᠢᠨᠭᠤᠤ ᠠ; ᠨ᠂ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword 《ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠪ》; ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ; ᠴᠣᠢᠵᠠᠮᠰᠤ; 《ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ》
Abstract 《ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠪᠤᠯ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《 ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠪ》 ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠮᠠᠯᠠ ᠴᠣᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠪᠡᠷ 1737ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠴᠢ ᠲᠤᠢᠨ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠩᠠᠶᠠᠩ ᠲᠠᠪᠤᠩ ᠵᠢᡀ ᠤᠩ ᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠡᠯ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn