Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠪ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠤ ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠨᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠤ ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠡᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠤ ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠨᠢ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠤ ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠠ ᠪᠦᠦᠲᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn