Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠤᠯᠤᠨ᠂ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠲᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn