Paper Information


Title ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠤᠯᠢᠯᠲᠤᠨ ᠰᠠᠭᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠣᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠶ ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠢ ᠠᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠲᠠ᠂ ᠠᠬᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠷ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn