Paper Information


Title ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠠᠭᠦᠦᠢᠷ ᠠ
Keyword ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠ ᠵᠤᠪᠠᠠᠯᠩ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠡᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠨᠨ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ.
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn