Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦᠰ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠹᠸᠩ
Keyword 《 ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦᠰ》 ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠶᠡᠷᠶ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦᠰ》 ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn