Paper Information


Title ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ《 ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠬᠤ 》ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ; ᠠ;ᠲᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠦᠩᠾᠦᠨ ᠪᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ; ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ 《 ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠮ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠬᠤ》 ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠢᠮ ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ》 ᠪᠤᠶᠤ 《 ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠦᠷᠢᠯ ᠢ ᠢᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠦᠩᠾᠦᠨ ᠪᠦᠭᠰᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn