Paper Information


Title ᠤᠢᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠡᠮᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ; ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠹᠦ᠋
Keyword ᠤᠢᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠠ; ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ; ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠤᠢᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠢᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠢᠯᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn