Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠤᠳᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨᠲ ᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠯ- ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠯᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨ; ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠷᠤᠨ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ; ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠤ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ; ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第06期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn