Paper Information


Title ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ  ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠰᠦᠯᠲᠡ
Keyword ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ; ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ; ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ
Abstract 《ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠤ ᠠ ᠴᠠᠷ ᠠᠠᠸᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ》 ᠂《ᠴᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠢᠯᠦᠮᠡᠯ》《ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ》(ᠨᠢᠭᠡ ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠷ ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠨᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn