Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ-ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠶᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠶᠦᠨ ᠵᠢᠶᠸ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ; ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠣᠳᠤ
Keyword ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ; ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠣᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠃
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠬᠦᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠡᠨᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠯᠠᠶᠠᠤ᠂ ᠵᠤᠯᠮ ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠬᠦᠩ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn