Paper Information


Title 《 ᠲᠤ‍ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠪᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ
Creator ᠦᠷᠡᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ; ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠤᠳᠤᠷ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠡᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《 ᠲᠤ᠊ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ 》 ᠪᠠ《 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn