Paper Information


Title ᠲᠤ‍᠂ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ 《 ᠠᠵᠤ ᠠᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠲᠡᠭᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword ᠲᠤ‍᠂ᠸᠠᠩ; 《 ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》; ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠮᠠᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠵᠠᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤ᠊᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠵᠠᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn