Paper Information


Title 《ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ《 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword 《 ᠰᠣᠨᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠨᠳᠤᠷ》;《 ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ》; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ; ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ ᠠ
Abstract 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠳᠤᠷ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠂ 《ᠰᠣᠨᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠨᠳᠤᠷ》 ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 《 ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ(ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠳᠠᠭ)》 ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠳᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn