Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠯᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ
Creator ᠵᠠᠭᠠᠷ᠂
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ;ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ;ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠰᠢᠲᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠰᠢᠲᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn