Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠦᠭᠦᠮᠡᠯᠵᠢ
Creator ᠤᠴᠢ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ; ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ ᠠ1918ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠨᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠨ ᠬᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠ‍᠂ ᠋ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠯᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠲᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn