Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ-《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》; ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠮᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ  ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ
Abstract ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠠᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠨᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨ ᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠯᠵᠠᠮᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn