Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ
Creator ᠴᠣᠯᠮᠤᠨᠲᠤ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ; ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
Abstract 17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠷᠠᠳ᠂ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠪᠠᠷᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷ ᠺᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠤᠯᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn